-
ui
ui

Privacyverklaring

Privacyreglement

Als stichting ontkomen wij er niet aan om gegevens/foto’s van onze klanten, sponsoren en relaties te verwerken. Stichting Vrienden van het Schoutenhuis (SVS) neemt privacy serieus en hanteert een strikt privacybeleid.

Wij hanteren met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten:

  1. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we de gegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen.
  2. Wij gaan zorgvuldig om met het plaatsen van foto’s. Dat betekent dat bij het maken van foto’s altijd vooraf aan de persoon om toestemming wordt gevraagd (ook voor het openbaar plaatsen van foto’s op sociale media).
  3. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze leveranciers dat ook doen.
  4. Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Dit privacy statement geeft aan hoe wij omgaan met uw gegevens en foto’s.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

– voor een reservering, denk hierbij aan bijvoorbeeld het reserveren van een lunch, een high tea of
een besloten bijeenkomst;

– voor bestellingen, denk hierbij aan bijvoorbeeld bestellingen bij leveranciers;

– wet- en regelgeving: de uitvoering of toepassing van de wet- en regelgeving;
– archiefbestemming en documentenbeheer, het verwerken van inkomende en uitgaande
documenten, denk hierbij aan bijvoorbeeld e-mailarchivering, inschrijving van vrijwilligers;

– activiteiten van intern beheer, gegevens die noodzakelijk zijn om de lunchroom goed te runnen,
zoals het doen van klanttevredenheid, beveiliging, marktonderzoek.

Waarvoor gebruiken wij foto’s?

In het Schoutenhuis worden regelmatig foto’s gemaakt, denk hierbij aan bijvoorbeeld foto’s ter promotie van het weekmenu, foto’s van en high tea, foto’s van (besloten) bijeenkomsten.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

 

– uw volledige naam, adres en woonplaats (NAW gegevens);

– uw telefoonnummer;

– een e-mailadres;

– uw geboortedatum (wanneer noodzakelijk).

 

Derden

Wij zijn op grond van de wet verplicht om in sommige gevallen persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Denkt u dan bijvoorbeeld aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met deze verzoeken.

Gegevensbeveiliging 

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd. Onze medewerkers zijn geheimhouding van uw gegevens verplicht.

 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw gegevens afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, uw privacyrechten en het gerechtvaardigd belang in het kader van onze bedrijfsvoering en dienstverleningPeriodiek vindt een opschooncyclus plaats. Het vernietigen van de gegevens wordt met zorg uitgevoerd.

Uw rechten 

Indien u inzage wenst en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen en/of een bericht sturen aan stichting@schoutenhuis.nl. Zo snel mogelijk, maar binnen vier weken wordt op uw verzoek gereageerd.

Recht op verwijdering

U heeft recht om SVS te verzoeken gegevens van u te verwijderen. Dit verzoek moet worden ingewilligd in onder andere de volgende gevallen:

– de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
– de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
– u uw toestemming intrekt.
Binnen vier weken wordt op uw verzoek gereageerd.

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met uw gegevens omgaan raden wij u aan om zo nu en dan dit statement door te nemen.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen via stichting@schoutenhuis.nl.

 

Reserveren? Bel 0172-495566

Vrienden

VRHL Content & Creatie • Kroes & Partners Notarissen • Kwekerij Louis Kroft • Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn Kringloopwinkel de Kring Reeuwijk • Stichting Pelgrimshoeve • Praxis • Rotary Club • Stichting Vrienden van Dichtbij

Ook zijn er jaarlijks trouwe donateurs die het Schoutenhuis een warm hart toedragen.